Nawigacja

Komisja do Opracowania Problemu Odszkodowań Niemieckich

Komisja do Opracowania Problemu Odszkodowań Niemieckich

 

 

Komisja do Opracowania Problemu Odszkodowań Niemieckich (KOPON) została powołana zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 1970 r. Do jej głównych zadań należała weryfikacja i ostateczne ustalenie wysokości strat i szkód wojennych lat 1939-1945. W dniu 29 czerwca 1970 r. Komisja utworzyła Sekretariat Wykonawczy, podległy organizacyjnie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (GKBZHwP) i działający pod przewodnictwem jej dyrektora, prof. dr Cz. Pilichowskiego. Prace Sekretariatu prowadzone były w ramach zespołów problemowych przy współudziale naukowców-specjalistów. Utworzono następujące zespoły: prawny, ekonomiczny, demograficzny, do spraw kultury, nauki i oświaty, socjalny, dokumentacyjno-archiwalny oraz do spraw patologii wojennej. Od 1972 r. działalność KOPON-u została w znacznym stopniu zahamowana w wyniku podpisania w 1970 r. układu między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji stosunków między tymi dwoma państwami. Decyzją z dnia 30 czerwca 1974 r. Prezes Rady Ministrów rozwiązał KOPON i powołał Komisję do Spraw Odszkodowań Niemieckich, działającą przy Ministrze do Spraw Kombatantów, której zadaniem było zebranie, rejestracja i badanie materiałów stanowiących podstawę do ustalenia roszczeń odszkodowawczych obywateli polskich wobec Republiki Federalnej Niemiec.

 

Zespół archiwalny Komisji do Opracowania Problemu Odszkodowań Niemieckich (KOPON) przechowywany w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (sygn. IPN GK 917) składa się z 763 jednostek archiwalnych. Struktura zespołu zawiera dokumentacje: Sekretariatu Wykonawczego (IPN GK 917/1-86), zespołu prawa międzynarodowego karnego (IPN GK 917/87-351), zespołu dokumentacyjno-archiwalnego (IPN GK 917/352-360), zespołu ekonomicznego (IPN GK 917/361-600), zespołu demograficznego (IPN GK 917/601- 660), zespołu do spraw kultury, nauki i oświaty (IPN GK 917/661-713), zespołu socjalnego (IPN GK 917/714-735), zespołu do spraw patologii wojennej (IPN GK 917/736-762) oraz dokumentację inną (IPN GK 917/763).

do góry