Nawigacja

Prześlij zapytanie

Formularz przeznaczony jest dla rodzin poszukujących informacji o losach swoich bliskich.

Naukowcy, dziennikarze i instytucje proszone są o złożenie odpowiedniego wniosku

Mogą Państwo również skontaktować się z nami bezpośrednio:

  • Represje niemieckie: (22) 566 25 61; (22) 566 25 74

  • Represje sowieckie: (22) 581 86 47; (22) 581 86 12

  • e-mail: ofiary@ipn.gov.pl

Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia informacji w związku z zapytaniem dotyczącym losów swoich bliskich w związku z represjami niemieckimi, popełnionymi na Polakach i obywatelach innych narodowości w latach 1939-1945 lub represjami sowieckimi popełnionymi na obywatelach polskich na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej i w ZSRS w latach 1939-1956 oraz w celach kontaktowych związanych z powyższym zapytaniem.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) - art. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia informacji w związku z zapytaniem,  a następnie zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości udzielenia informacji.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Uwaga! Czas realizacji zapytania trwa około 4 miesiące. Jednak ze względu na bardzo dużą ilość wpływających zgłoszeń może ulec wydłużeniu.

Prześlij zapytanie

Prosimy o podanie następujących informacji: imię, nazwisko, data urodzenia - jeśli dokładna data nie jest znana, prosimy o podanie daty rocznej lub przybliżonej np. „1924-1926”, imiona rodziców, miejsce zamieszkania przed/w trakcie II wojny światowej, znane informacje o losach wojennych; wszelkie dodatkowe informacje jak stan cywilny podczas wojny czy wykonywany zawód również pomogą nam w poszukiwaniach.
9 * 3 =
do góry