Nawigacja

Pracownicy przymusowi

Propagandowe afisze i plakaty III Rzeszy

Na terenie Polski władze niemieckie przez cały okres okupacji prowadziły agitację na rzecz dobrowolnego wyjazdu do pracy w III Rzeszy. Akcję taką zorganizowano w Generalnym Gubernatorstwie, zaś na ziemiach wcielonych władze hitlerowskie zrezygnowały z dobrowolnej rekrutacji robotników. Na tych terenach pracowników werbowano poprzez wysyłanie wezwań do stawiennictwa w urzędach pracy. Propaganda niemiecka na terenie GG zapewniała o możliwości powrotów do domu po zakończeniu zadania, uzyskaniu nowych kwalifikacji oraz o dobrych warunkach pracy i wysokich zarobkach. Mimo, iż na cele propagandowe przeznaczono znaczne środki finansowe to nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Tylko niewielki odsetek społeczeństwa polskiego zdecydował się na dobrowolny wyjazd. Osoby, które podjęły taką decyzję przede wszystkim kierowały się bardzo słabą sytuacją materialną. Produkcja plakatów nawołujących do wyjazdu i zapisania się u wójta miała także cel polityczny - ukrycie przed opinią międzynarodową przymusowej i brutalnej deportacji ludności polskiej na roboty.

do góry